JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดในระยะสั้นและระยะยาว
ทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์
ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและการออกแบบเพื่อวางแผนและพัฒนาเนื้อหา สไตล์ และเค้าโครงของเว็บไซต์
แก้ไข ตรวจทาน และปรับปรุงบทความของนักเขียน

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง กดดัน และเข้าใจตัวเลขและงบประมาณ
ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.
ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ความเข้าใจด้านการตลาดและการโฆษณาในกระบวนการการตลาดดิจิทัล
 • เป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถในการ
 • สื่อสารกับผู้ฟังที่หลากหลาย
  คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • ออกแบบและดำเนินการทางเทคนิคด้วย Angular JS, Angular Version 11 ได้
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ปริญญาตรี/โท ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง           
 •  มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรมด้วย JAVA, JSP, Struts, Spring Boot, Web service, J2EE framework มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี  รวมถึง Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaScript, Java Mail, HTML, XML , ASP, UML หรือการออกแบบซอฟต์แวร์อื่น ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา Application ให้ตรงตาม Requirement ภายในบริษัทฯ
 • แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตาม Requirement ภายในบริษัทฯ
 • ศึกษาเครื่องมือและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • เข้าใจโลก Digital Marketing และ e-Commerce
 • พร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด, อ่าน และเขียน
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ผ่านการทำงานในบริษัทด้าน e-Commerce มาก่อน
 • มีความรู้ด้านการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads
 • ถ่ายรูป วิดีโอได้ดี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ยิงแอดสร้างสรรค์คอนเท้นให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • วางแผน และจัดการการทำโฆษณาในสื่อออนไลน์ Facebook Ads , Instagram Ads, Line ,Google Ads
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน พร้อมจัดทำแผนการตลาดอย่างเหมาะสม
 • วางแผนการทำงาน คิด ออกแบบ กลยุทธ์ทางการตลาดในทาง Digital เพื่อประชาสัมพันธ์ในระยะยาว
 • ร่วมออกแบบไอเดียสร้างสรรค์